Telekomunikačná technika 3. ročník Učebnica

Základy prenosu telekomunikačných signálov Modulačné metódy Spojité modulácie – Amplitúdová modulácia Spojité modulácie – Uhlové modulácie Impulzné modulácie – Nekvantované impulzné modulácie Impulzné modulácie – Kvantované impulzné modulácie Digitálne signály Základné typy modulácie digitálnym signálom Viacnásobné využitie prenosových ciest Obvodový multiplex Frekvenčný multiplex (FDM) Časový multiplex (TDM) Vlnový a kódový multiplex Telekomunikačné terminály Analógové telefónne […]

Elektronika 3. ročník Učebnica

Zosilňovače Definícia zosilňovača Základné parametre zosilňovačov Triedy zosilňovačov Väzby medzi stupňami zosilňovača Charakteristické vlastnosti jednostupňových zosilňovačov Spätná väzba zosilňovačov Vysokofrekvenčné zosilňovače Operačné zosilňovače Integrované operačné zosilňovače Základné vlastnosti a zapojenia ideálneho operačného zosilňovača Prevádzkové parametre reálneho operačného zosilňovača Využitie operačných zosilňovačov v praxi Logické obvody Algebra logiky a základné pojmy Booleovej algebry Booleovské operácie a […]

Telekomunikačná technika 1. ročník Učebnica

Úvod do komunikačnej techniky Vývoj a význam komunikačnej techniky Telekomunikačný reťazec a využitie telekomunikačnej techniky Teória informácie a komunikácie Informácia a signál, základné pojmy Analógový, diskrétny a digitálny signál Kódy, Kódovanie, Spôsoby zabezpečenia digitálnych signálov Bezpečnostné kódovanie Detekčné kódovanie Korekčné kódovanie

Elektronika 2. ročník Učebnica

Základné pojmy Elektronický obvod, obvodové veličiny Obvodové súčiastky Aktívne a pasívne súčiastky Lineárne a nelineárne súčiastky, pracovný bod Napájacie zdroje Charakteristické veličiny napájacieho zdroja Deliče napätia Lineárne súčiastky Rezistory, pevné vrstvové a drôtové Charakteristické vlastnosti rezistorov Potenciometre, odporové trimre Kondenzátory Cievky, náhradná schéma, vlastnosti Transformátor Nelineárne polovodičové súčiastky Vlastná a nevlastná vodivosť polovodiča PN priechod, […]

Zabezpečovacia technika Učebnica

Úvod do zabezpečovacej techniky Príčiny nehôd a ich prevedenie bezpečným smerom Zabezpečovacie zariadenia v cestnej a železničnej doprave Zabezpečovacia technika v železničnej doprave Označovanie koľají a výhybiek Návestidlá, náveste a ich význam Staničné zabezpečovacie zariadenia (SZZ) UPS Stavanie cesty Podmienky stavania cesty Vývojový diagram Rušenie cesty Podmienky rušenia cesty Vývojový diagram Návrh stanice Tabuľka súčasne […]

Základy programovania Učebnica

Z histórie jazyka C Základné pojmy Premenná, výraz, priradenie Údajové typy Hlavný program Vstup a výstup – Klávesnica Príkazy vetvenia Príkaz if() Príkaz else Príkaz else if() Príkaz switch() Príkazy cyklu Príkaz while() Príkaz do while() Príkaz for() Vstup a výstup – Súbor Úvod do funkcií Procedúry Funkcie Jednorozmerné polia