Logatomy a metóda hláskovej rozpoznateľnostim

Použitie LOGATOMOV

Na overenie prenosových vlastností vedení, týkajúcich sa zrozumiteľnosti, sa používa slabiková skúška zrozumiteľnosti. Na tento účel sa používa päťdesiat umelo vytvorených slabík bez obsahového významu – nazývaných logatomy. Logatom je elementárny prvok reči zostavený z jednej samohlásky obklopenej spoluhláskami. Napr. „dab“, „hoz“.

Logatomy z nemčiny

Logatomy

Pri posluchovom teste sa ako testovací výstup zo syntetizátora použijú logatomy.

Tým, že logatomy nenesú žiadnu informáciu,schopnosť poslucháča správne porozumieť slovu by nemala byť závislá od jeho slovnej zásoby. Tieto logatomy sú na vysielacej strane čítané do mikrofónu a na prijímacej strane sú privádzané do slúchadiel poslucháčov, ktorí ich zapisujú.

asgas

Verná zrozumiteľnosť 100% nie je prakticky dosiahnuteľná, pretože chyby posluchu nie je možné celkom vylúčiť a takéto chyby môžu u poslucháča nastať i pri celkovo vernom prenose. Pri obmedzení frekvenčného pásma dochádza k chybám predovšetkým pri prenose spoluhlások (………….), ktoré sa líšia len zložkami v oblasti vyšších frekvencií (ležiacich nad 3400 Hz). V slabikách so samohláskami (a,e,i,o,u)sú však zrozumiteľné. Pri hláskovaní sú používané určené slová (A ako Antonín, B ako Berta,…).

Obsah<–Metódy hodnotenia kvality komunikačného kanála

Posted in 1. ročník, Tel. technika.

Pridaj komentár